Logga In:
E-post :
Lösenord :
Glömt lösenord?

Upphovsrätt (Copyright)

När ett konstnärligt eller litterärt verk skapas uppstår upphovsrätt till verket, automatiskt och formlöst. Även dataprogram, databaser och kataloger samt brukskonst och ritningar kan omfattas av upphovsrätt. Kravet är att verket har viss originalitet, verkshöjd. Som upphovsman har du själv rätt att bestämma om och i vilken utsträckning ditt verk ska få kopieras och uppföras. Du har även alltså rätt att ekonomiskt utnyttja det du har skapat. För att påminna om upphovsrätten kan det vara bra att använda symbolen ©, men skyddet finns vare sig symbolen används eller inte.

Upphovsrätten ger ett mycket starkt skydd då huvudregeln är att upphovsrätten gäller för en tid av 70 år efter upphovsmannens död. Upphovsrättslagen skyddar också utövande konstnärers framföranden av konstnärliga och litterära verk samt grammofonskivor, film, video och TV-sändningar (närstående rättigheter). Upphovsrätten har varit i fokus och utsatts för hårda prövningar på senare år i och med den stora tillgängligheten på information via internet. Det stora intresset för att ladda ned upphovsrättsskyddat material som musik och film ledde till ändringar i Upphovsrättslagen 2005. Dessa ändringar innebar bland annat inskränkningar i rätten att kopiera verk för enskilt bruk.

Datorprogram

Ett datorprogram är så gott som alltid skyddat av upphovsrätt (1 § p 2 URL). Programmet får inte kopieras ens för privat bruk utan tillstånd från den som har rättigheterna till programmet (12 § p 2 URL). Det finns dock program som är fria att använda, oftast demonstrationsversioner i reklamsyfte. Det skall i anslutning till ett sådant program i så fall framgå med tydlighet att det får kopieras. Om detta inte framgår får man utgå från att programmet inte får kopieras.

Fråga: Får jag använda ett program som jag laddat ner från nätet?
Svar: Ett datorprogram är så gott som alltid skyddat av upphovsrätt
(1 § p 2 URL). Programmet får inte kopieras ens för privat bruk utan tillstånd från den som har rättigheterna till programmet (12 § p 2 URL). Det finns dock program som är fria att använda, oftast demonstrationsversioner i reklamsyfte. Det skall i anslutning till ett sådant program i så fall framgå med tydlighet att det får kopieras. Om detta inte framgår får man utgå från att programmet inte får användas.

Fråga: Får jag använda dubbla exemplar av datorprogram? Jag behöver arbeta både på jobbet och hemma med samma programvara?
Svar: Ett datorprogram är så gott som alltid skyddat av upphovsrätt (§ 1 URL), vilket innebär att programmet inte får kopieras ens för privat bruk utan tillstånd från den som har rättigheterna till programmet. Idag ger vissa licenser användaren dock rätt att bruka flera exemplar av datorprogram, då många utnyttjar mjukvaran även vid hemmaarbete.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Upphovsr%C3%A4tt

Upphovsrätt kallas den rätt skaparen (upphovsmannen) av ett litterärt eller konstnärligt verk har till verket i fråga. Upphovsrätt uppstår automatiskt när det skapade verket uppnår verkshöjd, och behöver således inte hävdas genom registrering eller liknande förfarande.
Upphovsrätt kallas ofta även nyttjanderätt, eftersom nyttjanderätt är en viktig delrätt inom upphovsrätten. Nyttjanderätt existerar dock även i andra sammanhang (till exempel inom hyresrätt) och bör därför inte användas som en synonym till upphovsrätt.
http://www.sweden.gov.se/sb/d/1920

Upphovsrätt

Framställningar i tal eller skrift, datorprogram, databaser, musikaliska och sceniska verk, bildkonstverk, byggnadskonst, brukskonst - liksom alla typer av andligt skapande av ett litterärt eller konstnärligt verk - är skyddade genom upphovsrättslagen. Lagen ger konstnärer, författare, kompositörer eller andra skapande personer rätt att bestämma över hur deras litterära eller konstnärliga verk ska användas.
För att ett alster ska anses vara ett verk måste det ha uppnått verkshöjd. Det innebär att verket ska visa upp originalitet eller individuell särprägel som ett resultat av upphovsmannens personliga skapande. Det är med andra ord upphovsmannens säregna sätt att uttrycka något som skyddas, inte de idéer eller fakta som verket kan innehålla.
En upphovsman har ekonomiska och ideella rättigheter till sitt verk. Rättigheterna avser verket både i dess ursprungliga form och när det finns tillgängligt i ändrad form (såsom en översättning eller bearbetning). Upphovsrätten varar under upphovsmannens livstid och 70 år efter hans eller hennes död.

Upphovsmannen har:
Ekonomiska rättigheter
- rätt att tillåta eller förbjuda mångfaldigande av verket, t.ex. fotokopiering eller annan kopiering.
- rätt att göra verket tillgängligt för allmänheten, dvs. att framföra verket offentligt, att visa det offentligt eller att sprida exemplar av verket.


http://www.legalahandboken.netuniversity.se/lagar/upphovsratt/index.html

Upphovsrätt

Nästan allt material som används och produceras vid IT-baserad utbildning omfattas av upphovsrätten.
Även om lärare har rätt att kopiera och sprida tryckt material för undervisning, har de inte rätt att sprida digitalt material till sina studenter. Digital kopiering ingår inte i det avtal som högskolorna har idag.

Jobbar du med nätbaserad utbildning är det därför särskilt viktigt att du känner till och kan tillämpa lagen om upphovsrätt, så att du kan använda de undantag som ändå finns.

Dessutom är det viktigt att du informerar dina studenter om vad de får och inte får göra på Internet. Publiceras ett upphovsrättsligt skyddat material på kursens elektroniska anslagstavla kan du eller rektor bli ansvariga om det inte genast tas bort!